Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
Регламент виконавчого комітету

РЕГЛАМЕНТ

роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1.Регламент роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі — Регламент) визначає організаційні та процедурні питання діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі — Виконком).

1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламентує діяльність Виконкому та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

1.3. Регламент затверджується шляхом прийняття відповідного рішення Виконкому. Внесення змін до чинного Регламенту чи затвердження його у новій редакції здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення Виконкому. У разі прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на розгляд чергового засідання Виконкому мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення до Регламенту.

1.4. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, посадових та службових осіб її апарату, департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, членів Виконкому та всіх зацікавлених осіб. Регламент діє на території юрисдикції Кременчуцької міської ради та Виконкому.

Розділ 2. Організація роботи Виконкому

2.1. Виконком є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області і утворюється Кременчуцькою міською радою Полтавської області на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Кременчуцької міської ради Полтавської області Виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу Виконкому.

2.2. Кількісний склад Виконкому визначається Кременчуцькою міською радою Полтавської області. Персональний склад Виконкому затверджується Кременчуцькою міською радою Полтавської області за пропозицією міського голови.

2.3. Виконком утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради та інших осіб. До складу Виконкому входить також за посадою секретар міської ради.

2.4. Очолює Виконком міський голова.

2.5. Функції секретаря виконкому здійснює керуючий справами виконкому міської ради.

2.6. Особи, які входять до складу Виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах Кременчуцької міської ради Полтавської області на постійній основі, на час засідань Виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена Виконкому, за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.7. На осіб, які входять до складу Виконкому і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

2.8. Виконком є підзвітним і підконтрольним Кременчуцькій міській раді Полтавської області, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.9. До складу Виконкому не можуть входити депутати Кременчуцької міської ради Полтавської області, крім секретаря міської ради.

2.10. Основною формою роботи Виконкому є його засідання. Засідання Виконкому скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — першим заступником міського голови або заступником міського голови, визначеним розпорядженням міського голови. Засідання Виконкому скликаються, як правило, щопонеділка або в міру необхідності. Засідання Виконкому є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу Виконкому.

Розділ 3. Повноваження Виконкому

3.1. Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

 Виконком:

- попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Кременчуцької міської ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради, а також їх посадових осіб.

3.2. Кременчуцька міська рада Полтавської області може прийняти рішення про розмежування повноважень між Виконкомом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради та Кременчуцьким міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад.

3.3. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

3.3.1. підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження Кременчуцької міської ради, організація їх виконання; подання Кременчуцькій міській раді Полтавської області звітів про хід і результати виконання цих програм;

3.3.2. забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3.3.3. забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком території Кременчуцької міської ради, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

3.3.4. розгляд проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

3.3.5. попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території Кременчуцької міської ради, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

3.3.6. подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально - економічного та культурного розвитку відповідно району і області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Кременчуцької міської ради, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

3.3.7. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста Кременчука, координація цієї роботи на території Кременчуцької міської ради;

3.3.8. розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для Кременчуцької територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

3.3.9. утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

 делеговані повноваження:

3.3.10. участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

3.3.11. розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

3.3.12. статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території Кременчуцької міської ради;

3.3.13. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг в місті Кременчуці.

3.4. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

3.4.1. складання проєкту місцевого бюджету, подання його на затвердження Кременчуцькою міською радою, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання Кременчуцькій міській раді письмових звітів прохід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до обласної ради необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проєктів обласного бюджету;

3.4.2. встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

3.4.3. встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

3.4.4. здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

3.4.5. залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Кременчуцької міської ради, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

3.4.6. об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проєктів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

3.4.7. укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов’язковість укладення яких установлена законодавством;

3.4.8. підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

 делеговані повноваження:

3.4.9. здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

3.4.10. сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території Кременчуцької міської ради.

3.5. Повноваження щодо управління комунальною власністю. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

3.5.1. управління в межах, визначених Кременчуцькою міською радою, майном, що належить до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади;

3.5.2. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності Кременчуцької територіальної громади;

3.5.3. заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності Кременчуцької територіальної громади;

3.5.4. підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проєктів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовки і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію; подання Кременчуцькій міській раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

 делеговане повноваження:

3.5.5. погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території Кременчуцької міської ради, які перебувають у державній власності.

3.6. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

3.6.1. управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності Кременчуцької територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

3.6.2. облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

3.6.3. сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

3.6.4. прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

3.6.5. забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

3.6.6. вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронения трупів тварин;

3.6.7. організація благоустрою міста Кременчука, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою міста Кременчука, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

3.6.8. прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах міста Кременчука, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;

3.6.9. організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

3.6.10. встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади;

3.6.11. затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

3.6.12. забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

3.6.13. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності Кременчуцької територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

3.6.14. надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

3.6.15. сприяння діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

3.6.16. затвердження схем санітарного очищення міста Кременчука та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

3.6.17. затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

3.6.18. видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

 делеговані повноваження:

3.6.19. здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку;

3.6.20. здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ним дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;

3.6.21. здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

3.6.22. встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території Кременчуцької міської ради підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

3.6.23. облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

3.6.24. надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

3.6.25. здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території Кременчуцької міської ради, незалежно від форм власності;

3.6.26. видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

3.6.27. облік нежилих приміщень на території Кременчуцької міської ради незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб Кременчуцької територіальної громади;

3.6.28. облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

3.6.29. вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об’єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням послуг;

3.6.30. здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3.7. Повноваження у галузі будівництва. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

3.7.1. організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

3.7.2. виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

3.7.3. розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території Кременчуцької міської ради;

3.7.4. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

3.7.5. визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень Кременчуцької міської ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

3.7.6. підготовка і подання на затвердження Кременчуцької міської ради місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населеного пункту, іншої містобудівної документації;

3.7.7. встановлення на території Кременчуцької міської ради режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

3.7.8. координація на території Кременчуцької міської ради діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населеного пункту;

3.7.9. надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

3.7.10. проведення громадського обговорення містобудівної документації;

3.7.11. організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;

 делеговані повноваження:

3.7.12. надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3.7.13. організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населеного пункту;

3.7.14. здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проєктів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

3.7.15. здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

3.7.16. організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

3.7.17. вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;

3.7.18. здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.

3.8. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. До відання Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

3.8.1 управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать Кременчуцькій територіальній громаді або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

3.8.2 забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

3.8.3 створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;

3.8.4 забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органом місцевого самоврядування, за рахунок видатків місцевого бюджету;

3.8.5 вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

3.8.6 організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать Кременчуцькій територіальній громаді або передані їй;

3.8.7 створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

3.8.8 сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

3.8.9 створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

 делеговані повноваження:

3.8.10 забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуговування на території Кременчуцької міської ради, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, — цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з нормами статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

3.8.11 забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів;

3.8.12 забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

3.8.13 організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

3.8.14 надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні;

3.8.15 забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І - III груп, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;

3.8.16 організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

3.8.17 вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);

3.8.18 вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;

3.8.19. забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

3.8.20. внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я.

3.9. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. До відання Виконкому належать:

власні (самоврядні) повноваження:

3.9.1 підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності Кременчуцької територіальної громади; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами населеного пункту;

3.9.2 підготовка і подання на затвердження Кременчуцької міської ради проєктів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

3.9.3 підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

3.9.4 справляння плати за землю;

делеговані повноваження:

3.9.5 здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

3.9.6 координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

3.9.7 погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

3.9.8 вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

3.9.9 вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

3.9.10 визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

3.9.11 здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

3.9.12 підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

3.9.13 організація і здійснення землеустрою, погодження проєктів землеустрою;

3.9.14 здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

3.9.15 створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно - аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

3.9.16 здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимогу сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

3.9.17 надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону.

3.10. Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання Виконкому належать:

власні (самоврядні) повноваження:

3.10.1 встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

3.10.2 вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

3.10.3 організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

3.10.4 вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послугу зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

делеговані повноваження:

3.10.5 підготовка і подання на затвердження Кременчуцької міської ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальної програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються обласною радою;

3.10.6 забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;

3.10.7 вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3.10.8 вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

3.10.9 вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;

3.10.10 подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

3.10.11 вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

3.10.12 організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами — на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

3.10.13 здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

3.10.14 участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території Кременчуцької міської ради; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;

3.10.15 встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

3.10.16 здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;

3.10.17 прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць;

3.10.18 здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

3.10.19 організація надання соціальних послуг бездомним особам;

3.10.20 здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб.

3.11. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності. До відан-ня Виконкому належать:

 власні (самоврядні) повноваження:

3.11.1 укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;

3.11.2 сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

3.11.3 сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

 делеговані повноваження:

3.11.4 створення умов для належного функціонування органів доходів і зборів, сприяння їх діяльності;

3.11.5 забезпечення на території Кременчуцької міської ради в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України.

 3.12. Повноваження галузі оборонної роботи. До відання Виконкому належать:

3.12.1 сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

3.12.2 бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;

3.12.3 організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на території Кременчуцької міської ради;

3.12.4 вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об’єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;

3.12.5 сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;

3.12.6 здійснення заходів щодо військово - патріотичного виховання населення п.7., п.8 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 3.13. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою. До відання Виконкому належать такі власні (самоврядні ) повноваження:

3.13.1 підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Кременчука;

3.13.2 підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.

3.14. Повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб.

До відання Виконкому належать такі делеговані повноваження:

3.14.1 формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.

3.15. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. До відання Виконкому належать:

власні (самоврядні) повноваження:

3.15.1 підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо створення відповідно до закону поліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої поліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

3.15.2 сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;

3.15.3 внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення Кременчуцької міської ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

3.15.4 звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права Кременчуцької територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

3.15.5 підготовка і внесення на розгляд Кременчуцької міської ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

3.15.6 створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб;

3.15.7 створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

3.15.8 розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;

3.15.9 організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій;

3.15.10 централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Кременчуцької міської ради, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

 делеговані повноваження:

3.15.11 забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

3.15.12 вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

3.15.13 вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

3.15.14 погодження проєкту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;

3.15.15 розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;

3.15.16 вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, державна реєстрація актів цивільного стану;

3.15.17 державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

3.15.18 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 3.16. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги. До відання Виконкому належать такі власні (самоврядні) повноваження:

3.16.1 утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб Кременчуцької територіальної громади;

3.16.2 підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних приміщень;

3.16.3 забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території міста Кременчука;

3.16.4 здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням;

3.16.5 розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до його компетенції, відповідно до закону;

3.16.6 надання роз’яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

3.16.7 забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.16.8 залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.16.9 координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.16.10 надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв’язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;

3.16.11 організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової допомоги.

Окрім цього виконавчі органи Кременчуцької міської ради взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм сприяння в межах своїх повноважень.

3.17 До відання Виконкому щодо відзначення державними нагородами України належить розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України.

Розділ 4. Планування роботи Виконкому

4.1 Виконком здійснює свою діяльність відповідно до затверджених

річного та квартальних планів роботи Виконкому.

4.2 Підготовка та затвердження річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснюється у такий спосіб:

4.2.1 пропозиції щодо включення питань до річного та квартальних планів роботи Виконкому подаються міським головою, членами Виконкому, посадовими особами виконавчих органів Кременчуцької міської ради, іншими зацікавленими особами через організаційно-контрольний відділ апарату міського голови не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку наступного календарного року - для річного плану роботи Виконкому та не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного кварталу - для квартальних планів роботи Виконкому;

4.2.2 організаційно-контрольний відділ апарату міського голови узагальнює подані пропозиції та готує проєкт річного та квартальних планів роботи Виконкому до розгляду на черговому засіданні Виконкому;

4.2.3 загальний контроль за виконанням річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснює міський голова, безпосередній контроль - організаційно-контрольний відділ апарату міського голови.

Розділ 5. Підготовка та проведення засідань Виконкому

5.1. Засідання Виконкому є основною формою його діяльності, що за-безпечує колегіальне обговорення винесених на його розгляд питань Порядку денного та ухвалення щодо них рішень Виконкому.

5.2. Проєкти рішень Виконкому складаються відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради.

5.3. Відповідальність за зміст текстів проєктів рішень Виконкому, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть особи, які беруть участь у їх підготовці.

5.4. Процес підготовки проєкту рішення Виконкому включає:

- ініціювання проєкту рішення;

- розроблення проєкту рішення;

- погодження (візування) проєкту рішення;

- надання проєкту рішення для подальшого розгляду на засіданні Виконкому.

Право ініціювання розгляду проєкту рішення на засідання Виконкому мають: міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому міської ради, члени Виконкому, депутатські комісії, депутати, робочі органи, що утворюються виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області, міським головою (комісії, комітети, робочі групи тощо), керівники виконавчих органів, підприємств, установ, організацій міста.

         Проєкт рішення Виконкому повинен містити:

- посилання на норми чинного законодавства України;

- обгрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо);

- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потреби);

- інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потреби);

- коментар (за потреби);

- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потреби);

- повністю вказані прізвища, імена, по батькові та посади членів комісії чи робочої групи в алфавітному порядку;

- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

- інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання рішення;

- запис щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення у рішення змін, доповнень; в проєкті рішення про зміну, доповнення, втрату чинності зазначається, яких саме пунктів це стосується;

- прізвище, ініціали та телефон виконавця;

- всі необхідні візи – погодження.

5.5. Проєкти рішень Виконкому мають містити вичерпну оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень.

5.6. До проєкту рішення Виконкому додаються: передбачені текстом додатки та документи, на які є посилання у тексті, перелік установ, яким необхідно надіслати прийняте рішення, та за необхідності – висновки відповідної комісії Кременчуцької міської ради чи Виконкому.

5.7. До проєктів рішень Виконкому, що готуються на виконання нормативних актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних нормативних актів, які повертаються управлінням по роботі з документами виконавцю проєкту рішення після засідання Виконкому.

5.8. До проєкту рішення Виконкому про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень Виконкому додаються копії відповідних рішень, які повертаються управлінням по роботі з документами виконавцю проєкту рішення після засідання Виконкому.

5.9. До проєктів рішень Виконкому може готуватися пояснювальна записка, що має містити обгрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові документи тощо.

5.10. Дозволяється не подавати пояснювальні записки до проєктів рішень Виконкому, що стосуються розгляду звернень окремих юридичних та фізичних осіб.

5.11. Проєкти рішень Виконкому оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

За оприлюднення проєктів рішень Виконкому, несуть відповідальність особи, що підготували проєкт.

Відповідальність за визначення проєкту рішення Виконкому таким, що не підлягає оприлюдненню відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», несе посадова особа, яка підготувала проєкт рішення Виконкому.

Проєкти рішень Виконкому в паперовому вигляді з візами керівників виконавчих органів ради, виконавців, а також додатки до них (довідки, відповідні записки з інформацією про граничний термін розгляду, заходи тощо) подаються виконавцями до управління по роботі з документами.

Одночасно з проєктом рішення подаються письмові висновки, зауваження і пропозиції відповідних осіб та організацій.

На підставі поданих проєктів рішень формується Порядок денний засідання Виконкому, який підписуються керуючим справами виконкому міської ради (секретарем засідання).

Якщо з будь-якого питання, що виноситься на засідання Виконкому, матеріали до управління по роботі з документами не надані, ці питання до порядку денного можуть бути включені лише за вказівкою міського голови.

5.12. Скликає засідання Виконкому міський голова, а у разі перебування його у відпустці чи тимчасової непрацездатності – перший заступник міського голови або заступник міського голови, визначений розпорядженням міського голови.

5.13. Підготовка засідань Виконкому здійснюється керуючим справами виконкому міської ради.

5.14. Підготовку питань Порядку денного засідань Виконкому здійснює керуючий справами виконкому міської ради.

5.15. За необхідності участь у підготовці питань Порядку денного засідання Виконкому беруть комунальні підприємства та заклади, члени Виконкому, депутати Кременчуцької міської ради, інші посадові особи виконавчих органів Кременчуцької міської ради.

Організації, підприємства та установи будь-якого рівня, громадські організації та громадяни можуть вносити пропозиції щодо підготовки проєктів рішень до структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за напрямком діяльності, керуючись Законом України «Про звернення громадян».

5.16. До підготовки питань Порядку денного засідання Виконкому можуть залучатися фахівці в окремих галузях.

5.17. Проєкт Порядку денного засідання Виконкому готується не пізніше ніж за 2 дні до проведення засідання керуючим справами виконкому міської ради під керівництвом міського голови відповідно до отриманих пропозицій, проєктів рішень тощо.

5.18. Повідомлення членів Виконкому та доповідаючих осіб про день та час проведення засідання Виконкому здійснює управління по роботі з документами.

5.19. Члени Виконкому не пізніше, ніж за 1 день до дня проведення засідання Виконкому підтверджують свою участь у засіданні Виконкому керуючому справами виконкому міської ради (секретарю засідання) або повідомляють причину, що унеможливлює участь у засіданні Виконкому.

5.20. Керуючий справами виконкому міської ради інформує міського голову про участь членів Виконкому у засіданні.

5.21. Проєкт Порядку денного засідання, проєкти рішень до засідання Виконкому оприлюднюються управлінням по роботі з документами на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету у відповідному розділі.

5.22. Засідання Виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу Виконкому, та проводиться в приміщенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

5.23. Засідання Виконкому проводяться відкрито, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

5.24. Розгляд питань Порядку денного та прийняття рішень Виконкому, що не містять інформації з обмеженим доступом, може відбуватися в режимі прямої відеотрансляції на офіційному сайті Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

5.25. На засіданнях Виконкому можуть бути присутніми депутати інших місцевих рад, народні депутати України, представники акредитованих засобів масової інформації, керівники комунальних підприємств, установ та закладів, члени Кременчуцької територіальної громади, представники громадськості.

На засіданні Виконкому під час розгляду кожного питання обов’язково присутні представники юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління по роботі з документами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, та інші керівники виконавчих органів міської ради (за напрямком питання).

5.26. На засіданнях Виконкому розгляд питань проводиться в присутності керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, акредитованих представників засобів масової інформації і запрошених (за окремим списком). Запрошення на засідання Виконкому представників засобів масової інформації, акредитованих при міській раді, здійснює відділ прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за узгодженням з керуючим справами виконкому міської ради. Запрошення на засідання Виконкому представників підприємств, закладів, установ, громадських організацій, окремих посадових осіб відповідно до списку забезпечують ті відділи, управління та департаменти, які внесли на розгляд Виконкому питання. Перед засіданням останні обов’язково знайомлять запрошених з проєктом рішення, внесеним на розгляд Виконкому.

5.27. Ознайомлення з проєктами рішень Виконкому членів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області до початку засідання забезпечує управління по роботі з документами.

5.28. Кожен проєкт рішення Виконкому візується керівником юридичного департаменту або особою, яка виконує його обов’язки, щодо відповідності проєкту рішення законодавству України.

5.29. Засідання Виконкому веде міський голова, а у разі його відсутнос-

ті – перший заступник міського голови або заступник міського голови, визначений розпорядженням міського голови.

5.30. Присутність членів Виконкому на засіданні Виконкому визначається шляхом поіменної реєстрації (підпис в списку членів Виконкому).

5.31. Рішення Виконкому (у тому числі – з процедурних питань) приймаються більшістю голосів від загального складу Виконкому.

Проєкт рішення, який не отримав необхідної кількості голосів на підтримку, вважається відхиленим. Таке відхилення проєкту рішення заноситься до протоколу.

Факт відхилення проєкту рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання та його повторного винесення на розгляд членів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Про результати розгляду питання зацікавлених осіб інформує письмово автор проєкту рішення.

Рішення Виконкому, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання усіма розташованими на території міста об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на його території. Рішення індивідуально-правового характеру набувають чинності з моменту їх підписання міським головою. Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх оприлюднення на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету та у засобах масової інформації (у випадку, коли така норма визначена відповідним рішенням), якщо в рішеннях не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.

5.32. Прийняття рішень Виконкому здійснюється шляхом голосування.

Члени виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, які беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень виконавчим комітетом, під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання, зобов’язані самостійно публічно оголосити про наявність у них конфлікту інтересів.

У разі, якщо неучасть члена виконавчого комітету у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області.

У разі існування у члена виконавчого комітету сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів він зобов’язаний звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

5.33. Проєкт Порядку денного засідання Виконкому головуючим виноситься на голосування на початку засідання та приймається за основу шляхом голосування.

5.34. Зміни та доповнення до проєкту Порядку денного засідання Виконкому ставляться головуючим на засіданні на голосування у порядку їх надходження.

5.35. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

5.36. З питань, включених до Порядку денного засідання Виконкому, доповідають особи, які внесли на розгляд засідання Виконкому відповідні проєкти рішень.

5.37. Із співдоповідями на засіданні Виконкому можуть виступати особи, запрошені на засідання Виконкому для розгляду відповідних питань.

5.38. Запис для виступу та запитань здійснюється шляхом підняття руки.

Розгляд проєктів рішень на засіданнях Виконкому включає:

- доповідь особи, визначеної доповідачем проєкту рішення;

- доповідь співдоповідача (у разі потреби);

- виступи та запитання членів Виконкому.

Кожен з членів Виконкому має право висловитись і внести пропозиції по кожному з проєктів рішень, що включені до порядку денного.

Після завершення розгляду проєкту рішення проводиться голосування членами Виконкому щодо його прийняття за основу та в цілому.

5.39. Головуючий на засіданні виконкому: веде засідання Виконкому, оголошує перерви в засіданні; надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача; вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень; вносить на голосування проєкти рішень (за основу та в цілому); оголошує результати голосування (рішення прийняте; рішення не прийняте); забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні.

5.40. Члени Виконкому на засіданнях виконавчого комітету: вносять пропозиції до Порядку денного засідання Виконкому та порядку його роботи; можуть вимагати від доповідачів додаткових пояснень з питань Порядку денного та проєктів рішень Виконкому; беруть участь в обговоренні питань, голосуванні; можуть вносити пропозиції про винесення питань на повторне голосування, перенесення обговорення питань на інше засідання Виконкому, додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією; вносять пропозиції про зміни і доповнення до проєктів рішень Виконкому або про їх доопрацювання.

5.41. Запрошеним на засідання Виконкому під час розгляду питань, що стосуються їх діяльності, головуючий може надати слово для запитань, пояснень, виступу по суті питання, а також пропозицій: про зміни і доповнення до проєктів рішень або про їх доопрацювання; про перенесення обговорення питання на інше засідання Виконкому, про додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією.

На засіданні Виконкому надається час:

 - на розгляд питання Порядку денного (з урахуванням доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова) – не більше 30 хвилин (у разі необхідності тривалість розгляду питання може бути продовжена за рішенням Виконкому);

 - для доповіді, інформації з питань Порядку денного - до 15 хвилин;

 - для співдоповіді з питань Порядку денного - до 10 хвилин;

 - для оголошення питань - до 3 хвилин;

 - для відповіді на запитання - до 10 хвилин;

- для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова - до 3 хвилин.

5.42. Після доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання Порядку денного головуючий пропонує членам Виконкому перейти до голосування щодо проєкту рішення.

Прийняте рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області підписує головуючий на засіданні, всі додатки нормативно-правового характеру (положення, інструкції, правила, порядки тощо), що затверджуються рішенням Виконкому, підписуються керуючим справами виконкому міської ради та керівником структурного підрозділу, який його підготував.

Рішення, які за визначенням Виконкому потребують доопрацювання або редагування, за дорученням керуючого справами виконкому міської ради протягом наступних трьох робочих днів доопрацьовуються виконавцями і повертаються до управління по роботі з документами.

5.43. Під час засідань Виконкому не допускаються прояви неетичної поведінки та будь-які порушення цього Регламенту. Рішенням Виконкому може бути вирішене питання щодо неможливості подальшої участі у засіданні Виконкому осіб, які допустили прояви неетичної поведінки та порушення цього Регламенту.

5.44. Засідання Виконкому протоколюється. 

У ході засідання Виконкому можуть надаватись доручення міського голови. Вони заносяться до протоколу засідання виконавчого комітету.

Оформлення та контроль за виконанням доручень здійснює організаційно-контрольний відділ апарату міського голови.

Протокол засідання Виконкому підписує міський голова (головуючий) (засвідчується його підпис печаткою Виконкому) та керуючий справами виконкому міської ради (секретар засідання). Копії протоколів засідань Виконкому та витяги з них засвідчуються печаткою Виконкому.

Протоколи та рішення засідань Виконкому зберігаються протягом двох років в управлінні по роботі з документами, після чого передаються у визначеному порядку до архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на постійне зберігання.

5.45. У разі необхідності може скликатися позачергове засідання Виконкому. Формування Порядку денного у такому разі та підготовка проєктів рішень може здійснюватися у день проведення засідання Виконкому.

В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемії та пандемії, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області можуть проводитися в режимі відеоконференції, в цьому випадку доповідачі підключаються до засідання Виконкому в режимі відеоконференції, та акредитовані представники засобів масової інформації і запрошені, за окремим списком, які підключені до засідання Виконкому в режимі відео конференції, або дистанційного засідання, в цьому випадку частина членів Виконкому може перебувати фізично у приміщені разом з головуючим.

Рішення про проведення засідання Виконкому в режимі відеоконференції приймається міським головою (головуючим).

Гласність роботи Виконкому забезпечується трансляцією онлайн та в режимі відеоконференції в мережі Інтернет.

Технічне забезпечення та організація засідань в режимі відеоконференції та дистанційного засідання покладається на управління інформаційно-комп’ютерних технологій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання Виконкому.

Дистанційне засідання Виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Виконкому, та проводиться в приміщенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області або в інших місцях, визначених міським головою, а у разі його відсутності – першим заступником міського голови. Головуючий на засіданні Виконкому, а у разі перебування його у відпустці чи тимчасової непрацездатності – перший заступник міського голови або заступник міського голови, визначений розпорядженням міського голови та секретар засідання мають знаходитись в одному приміщенні, звідки ведеться трансляція засідання Виконкому.

Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав членів Виконкому;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні Виконкому;

- встановлення та фіксацію результатів голосування – протоколом засідання Виконкому та відеозаписом засідання.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Присутність членів Виконкому на дистанційному засіданні Виконкому визначається шляхом поіменної реєстрації.

Перед початком засідання Виконкому проводиться реєстрація членів Виконкому, які приєдналися до участі у засіданні. Навпроти прізвища членів Виконкому, які приєдналися до участі, міський голова (головуючий) робить відмітку «присутній», а навпроти прізвища члена Виконкому, що відсутній на засіданні Виконкому – «відсутній». Цей список підписується міським головою (головуючим) та керуючим справами виконкому міської ради (секретарем засідання). Міський голова (головуючий) повідомляє про результати реєстрації. Міський голова (головуючий) відкриває засідання Виконкому у разі, якщо для участі в ньому зареєструвалися більшість від загального складу членів Виконкому.

Рішення Виконкому (у тому числі – з процедурних питань) приймаються більшістю голосів від загального складу Виконкому.

Під час дистанційного засідання голосування членів Виконкому відбувається наступним чином:

- міський голова (головуючий) зачитує назву проєкту рішення, після чого називає прізвище, ім’я та по батькові члена Виконкому, при цьому зображення члена Виконкому виводиться на екран в приміщення, в якому відбувається засідання, з метою ідентифікації членів Виконкому, які беруть участь у голосуванні;

- член Виконкому після появи його зображення в онлайн режимі на екрані особисто здійснює голосування шляхом висловлення своєї позиції «за», «проти», «утримався»;

- після кожного голосування членів Виконкому міський голова (головуючий) оголошує про підсумки волевиявлення членів Виконкому.

Розділ 6. Контроль за виконанням рішень Виконкому

6.1. Загальний контроль за виконанням рішень здійснюється міським головою, у разі відсутності – першим заступником міського голови.

6.2. Індивідуальний контроль за виконанням окремих рішень здійснюється посадовими особами, визначеними відповідальними за їх виконання безпосередньо рішенням Виконкому.

6.3. Рішення вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені в повному обсязі.

Розділ 7. Висвітлення діяльності Виконкому

7.1. Діяльність Виконкому є відкритою.

7.2. Висвітлення діяльності здійснюється шляхом оприлюднення проєктів рішень Виконкому та прийнятих рішень Виконкому на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету відповідно до вимог чинного законодавства України.

 7.3. Інформація про діяльність Виконкому розміщується також на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету та дошці оголошень у приміщенні Кременчуцької міської ради.

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                            Р.В. ШАПОВАЛОВ

 

 

 

Начальник організаційно – контрольного

відділу апарату міського голови

Кременчуцької міської ради

Полтавської області                                                   О.В. БЕЗУГЛА

 

 

Регламент було затверджено наступним рішенням:

Рішення виконавчого комітету від 30.12.2016 № 1292 "Про затвердження Регламенту роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області"

До Регламенту було внесено зміни наступними рішеннями:

Рішення виконавчого комітету від 17.01.2020 № 81 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.12.2016 № 1292"

Рішення виконавчого комітету від 31.08.2020 № 1214 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.12.2016 № 1292"