Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Стан навколишнього природного середовища

  ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В М. КРЕМЕНЧУЦІ

 

Екологічна ситуація на території міста, характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем, які потребують вирішення.

 

Антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу та продовжує зростати. Тривалість життя в Україні становить у середньому близько 66 років (у Швеції – 80, у Польщі – 74 роки). Значною мірою це зумовлено антропогенним навантаженням на навколишнє природне середовище, зокрема його забрудненням підприємствами гірничо-видобувної, металургійної, хімічної промисловості, енергетичного сектору.

Місто  Кременчук з його промисловістю представленою підприємствами машинобудування, металургії, нафтохімії, енергетики, будівельної  індустрії, легкої та харчової промисловості та ін., є джерелом забруднення навколишнього середовища Кременчуцького регіону і особливо його атмосферного повітря.

 

Щороку в атмосферне повітря Полтавської області від стаціонарних та пересувних джерел забруднення надходить від 170 до 180 тис. тонн забруднюючих речовин. Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами в області є: підприємства м. Кременчука та м. Комсомольська, а також районів видобування і транспортування газу. На м. Кременчук припадає 29,7% від усіх викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами.

 

Обсяги викидів шкідливих речовин у розрахунку на одну особу області становлять 45,5 кг (менше ніж середній показник в Україні в 2,1 рази). Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області становить 2,316 т шкідливих речовин (менше ніж середній показник в Україні у 3,1 рази). Найбільша щільність викидів шкідливих речовин на квадратний кілометр спостерігається у містах: Кременчуці (206,1 т), Комсомольську (70 т), Полтаві (10,9 т). Більше половини всіх викидів в атмосферне повітря області забезпечують пересувні джерела, з яких левова частка припадає на автотранспорт.

 

Історично так склалося, що в місті певна кількість підприємств розташовуються в безпосередній близькості від жилих кварталів, деякі будинки розташовані фактично впритул до територій виробництв. Це призводить до чисельних скарг мешканців щодо незадовільних умов проживання, пов’язаних з роботою підприємств через підвищення забруднення атмосферного повітря, шумового навантаження та вібрації. У деяких підприємств, зосереджених в промислових зонах міста, невизначені санітарно-захисні зони в яких було б враховано ефект сумації викидів від декілька поруч розташованих виробництв.

 

Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

Вирішення даного питання можливе лише через розробку та реалізацію комплексних природоохоронних заходів на підприємствах по зниженню навантаження на довкілля, у т.ч. розробки спільних санітарно-захисних зон  для промислових підприємств, розташованих у Північному промвузлі м. Кременчука, де існує найбільша скупченість промислових виробництв.

 

Основною водною артерією Кременчука є річка Дніпро, як частина Дніпродзержинського водосховища. Також через місто протікають малі річки: Сухий Омельник, Сухий Кагамлик, Крива Руда. 

Аналіз сучасного стану водних ресурсів свідчить, що негативні процеси на річках, водосховищах та водоймах тривають. Більшість річок та водотоків замулилися, місцями втратили природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення. Русла річок, які протікають через Кременчук, потребують розчищення, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану. Основними причинами погіршення якості води в річках є недостатня ефективність роботи наявних очисних споруд, незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та споруд зливової каналізації. Більша частина каналізаційних мереж потребує заміни або капітального ремонту. Часті прориви каналізаційних колекторів є постійним джерелом небезпечного забруднення міського середовища.

 

Важливою екологічною проблемою Кременчука, як для промислового міста, є розміщення та захоронення побутових і виробничих відходів. Найбільша кількість відходів у Полтавській області утворюється саме в Кременчуці. Загалом Кременчуку належить 20% щорічного обсягу відходів області, а також 56% обсягу відходів І-ІІІ класу небезпеки. Існуюче звалище побутових відходів майже заповнено, достатня кількість спеціально відведених місць для складування відходів виробництва відсутня. Альтернативи для розміщення нового полігону твердих побутових відходів у місті немає. За даними моніторингу стану підземних вод на території житлової забудови в межах впливу звалища ТПВ у підземних водах систематично фіксуються перевищення нормативних показників за нітратами та загальною мінералізацією. Основними чинниками стану звалища ТПВ є відсутність системи відводу фільтрату та протифільтраційних заходів. Тому єдиним шляхом вирішення питання поводження з відходами є реконструкція міського звалища ТПВ з розробкою інженерного захисту його території.

 

Природний ґрунтовий покрив на більшій частині Кременчука піддається значним змінам. Помітною особливістю міських ґрунтів є велика кількість антропогенних включень, перемішування та переущільнення майже в усіх частинах ґрунтового профілю.

За умов відсутності підтоплення територій правобережної частини м. Кременчука в даній природній зоні ґрунти б мали значно кращі якості, досить високу продуктивність та стійкість до техногенного навантаження.

Зниження рівня ґрунтових вод на 1 м призведе до підвищення продуктивності природних ґрунтів. Проблема підтоплення належить до таких, яка може і повинна бути вирішена як внаслідок зниження техногенного навантаження на територію міста, так і внаслідок збільшення водообміну у Дніпродзержинському водосховищі та максимального наближення штучно створеної системи водосховищ до природної екосистеми.

Забрудненість ґрунтів у місті пов'язано головним чином з викидами автотранспорту та промислових підприємств. Компоненти промислових викидів підприємств значно змінюють фізико-хімічні властивості ґрунтів, особливо в промислових та промислово-селітебних підзонах, де створюються несприятливі умови для росту і розвитку рослин. Забруднюючі речовини осідають в радіусі до 5 км від стаціонарного джерела викидів. Основними джерелами забруднення ґрунтового покриву є підприємства енергетики, металургії, машинобудування, нафтохімії. При порівнянні 2008 та 2014 року вміст важких металів у ґрунтах м. Кременчука за усіма елементами має збільшення. При цьому значення деяких елементів збільшилося майже вдвічі, що свідчить про поступове забруднення ґрунтів промисловими токсикантами. Внаслідок багаторічних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря міста навколо підприємств сформувалися зони істотного забруднення ґрунтового покриву, перевищення ГДК якого постійно зростає.

 

Високий рівень концентрації промислових об'єктів в місті, нераціональна структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв, відсутність належних природоохоронних систем зумовлюють в м. Кременчуці підвищений рівень забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів. Нестача в безвітряні періоди кисню в приземних шарах атмосфери, застій біля земної поверхні повітря, забрудненого викидами промисловості і транспорту, призводить в останній час до смогових явищ.

 

Однією із складових частин розв’язання нагальних екологічних проблем є створення дієвої системи моніторингу довкілля, тобто організація системи спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін та прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки.

 

Сучасна екологічна ситуація об’єднує в собі оцінку екологічного стану окремих компонентів довкілля: стану атмосферного повітря та водного середовища, поводження з відходами, природно-заповідних територій, характер яких постійно змінюється. Від напряму цих змін залежить рівновага природних екосистем та збалансованість подальшого екологічного та соціального-економічного розвитку м. Кременчука.