Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Директор:

Неіленко Тетяна Григорівна

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

2318315


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл.Перемоги, буд.2, каб.412,416,418

Електронна пошта:

02318315@mail.gov.ua

Телефон:

3-11-59, 3-20-46, 3-11-51Основні завдання та функції:

-  розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

- визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

-  визначає та забезпечує впровадження єдиних методологічних засад інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевими фінансами;

- проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

-  приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету;

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів громади, аналізує соціальні та економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проєкту місцевого бюджету;

- організовує роботу, пов’язану із складанням проєкту місцевого бюджету, за дорученням керівництва виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ряд матеріалів для підготовки проєкту місцевого бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються або будуть отримані для виконання спільних проєктів; складає проєкт місцевого бюджету, подає його на розгляд керівництву виконавчого комітету;

- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого  бюджету встановленим бюджетним призначенням;

-  складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки місцевого бюджету з державним і обласним бюджетами;

- здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету;

- організовує виконання місцевого бюджету, а також разом з Головним управлінням Державної податкової служби у Полтавській області, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області, відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

-  забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

- здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- попереджає про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень бюджетного законодавства;

-  проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

-  розглядає баланси і звіти про виконання місцевого бюджету та інші фінансові звіти, подані Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області;

- інформує керівництво виконавчого комітету про стан виконання місцевого бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;

- розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

- проводить разом з Головним управлінням Державної податкової служби у Полтавській області аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету, може вносити пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

- проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- запроваджує програмно-цільовий метод складання і виконання місцевого бюджету міста та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;

- проводить експертизу проєктів цільових програм та подає пропозиції виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо включення фінансування цих програм до проєкту місцевого бюджету на наступний рік;

- визначає організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм та аналізує виконання результативних показників та відповідність звітності головних розпорядників бюджетних коштів показникам, установленим рішенням про місцевий бюджет;

- перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду та планів використання бюджетних коштів підприємствами, установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету;

- проводить роботу по розміщенню тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках банківських установ;

- проводить аналіз споживання та проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами;

- аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості, причини їх виникнення;

- готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;

- вчиняє організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах, визначених рішеннями міської ради;

-  здійснює облік місцевого та гарантованого міської радою боргу;

-  здійснює контроль за виконанням умов залучення, обслуговування і погашення боргів, відповідності визначеним в установленому порядку обсягам, строкам та умовам таких запозичень;

-  разом з працівниками виконавчих органів міської ради бере участь в проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності;

- бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури органів місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

-  аналізує діяльність фінансових підрозділів виконавчих органів ради і подає пропозиції щодо її вдосконалення; 

-  організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів Департаменту;

-  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

-  дотримується положень законодавства щодо забезпечення діяльності депутатів та діяльності постійних комісій міської ради;

-  забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

-  здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.