ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ

Проект
Проект Кременчуцький Тролейбус
Країна
Україна
Сектор
Муніципальна та екологічна інфраструктура
№ проекту
48235
Джерело фінансування
ЄБРР (EBRD)
Тип договору
Закупівля товарів, робіт та послуг
Тип публікації
Запрошення до участі в конкурсі
Дата публікації
21.04.2017
Дата завершення
06.06.2017, 12:00 Київський час


Запрошення до участі в конкурсі
Україна

КП «Кременчуцьке Тролейбусне Управління»
Проект Кременчуцький Тролейбус


Поставка низькопідлогових 12 метрових одноланкових та 18 метрових зчленованих тролейбусів та супутніх послуг

Це запрошення в конкурсі випливає з Загальної об’яви про закупівлю для даного проекту, що опубліковане в розділі Плани Закупівель на Інтернет сайті ЄБРР (www.ebrd.com) 11 листопада 2016 р., № 8458-GRN-48235.
Комунальне підприємство «Кременчуцьке Тролейбусне Управління», що іменується нижче «Покупець», має намір використовувати частину коштів кредиту та E5P гранту Європейського банку реконструкції та розвитку («Банк») на покриття витрат по Проекту «Кременчуцький Тролейбус» («надалі Проект»).
Цим Покупець запрошує зацікавлених постачальників надати запечатані конкурсні заявки для участі в конкурсі за наступним договором, який фінансуватиметься з частини коштів позики та гранту:
Контракт №КТР-01, Поставка низькопідлогових 12 метрових одноланкових та 18 метрових зчленованих тролейбусів та супутніх послуг, включаючи:
- 35 низькопідлогових 12 метрових одноланкових тролейбусів;
- 5 низькопідлогових 18 метрових зчленованих тролейбусів;
- набір запасних частин та витратних матеріалів, обладнання для обслуговування і ремонту тролейбусів та супутніх послуг.
- Умови поставки – DDP (Кременчук). Строк поставки – 16-50 тижнів після отримання авансового платежу.
Буде підписаний контракт.
Конкурси за договорами, які фінансуються з коштів кредиту та гранту Банку, відкриті для компаній з будь-якої країни.
Для визнання кваліфікованими для присудження договору, учасники конкурсу мають відповідати наступним мінімальним критеріям:
(а) Учасник конкурсу має відповідати вимогам правомочності: відсутність конфлікту інтересів, відсутність ознак неправомочності для Банка, відповідність вимогам конкурсної документації до державних організацій, якщо учасник конкурсу є державною юридичною особою, відсутність неправомочності за законодавством країни Покупця чи на підставі резолюції Ради Безпеки ООН.
(b) Учасник конкурсу не повинен мати історію систематичного невиконання зобов’язань за останні 5 (п’ять) років. Всі поточні судові розгляди мають бути в сумі не більше 10% чистої вартості активів учасника;
(с) Балансова звітність за останні 3 роки, що пройшла аудиторську перевірку, має підтверджувати надійність фінансового стану учасника торгів та його довгострокову рентабельність;
(d) учасник конкурсу повинен мати середньорічний оборот в якості генерального підрядника за останні 3 роки в обсязі не менше, ніж 10 млн. євро в еквіваленті;
(е) учасник конкурсу має продемонструвати, що він може отримати чи має в своєму розпорядженні ліквідні активи, незакладену нерухомість, кредитні лінії та інші фінансові кошти, що дозволяють йому забезпечити потік грошових коштів для виконання поставок за договором у сумі, що складає не менше 4,0 млн. євро в еквіваленті;
(f) учасник конкурсу повинен мати досвід успішного виконання подібних поставок тролейбусів аналогічних моделей в кількості не менше 140 од. низькопідлогових 12 метрових одноланкових тролейбусів та не менше 40 низькопідлогових 18 метрових зчленованих тролейбусів за останні 3 роки;
(g) учасник конкурсу має бути здатен до виконання зобов’язань з технічного обслуговування, ремонту та забезпечення запчастинами, передбаченими в конкурсних документах;
(h) у випадку учасника конкурсу, який пропонує поставити товари за Договором, які цей учасник не виготовляє чи якимось чином не виробляє, даний учасник конкурсу був належним чином уповноважений виробником на поставку таких товарів до країни Покупця;
(i) Виробник тролейбусів повинен мати не менше 10 років досвіду виробництва 12м автобусів чи тролейбусів будь-якої моделі. У випадку наявності лише досвіду виробництва 12м автобусів не менше 10 років, досвід виробництва тролейбусів має складати не менше 3 років;
(j) виробник тролейбусів, що запропоновані учасником в конкурсній заявці, повинен мати сертифікат управління якістю (ISO 9000 чи еквівалент).
Спільне підприємство, консорціум чи асоціація (СПК) має задовольняти наступним мінімальним кваліфікаційним критеріям:
(а) Як мінімум один партнер СПК має відповідати мінімум 60% кваліфікаційних критеріїв за середньорічним оборотом та доступними фінансовими коштами, вказаними вище.
(b) Кожний партнер СПК має відповідати мінімум 20% кваліфікованих критеріїв за середньорічним оборотом та доступними фінансовими коштами, вказаними вище.
(c) СПК має в цілому задовольняти критеріям з досвіду поставок, а також правомочності та фінансовим можливостям, вказаним вище, у зв’язку з чим по кожному партнеру мають бути надані відповідні дані, що визначають загальні можливості СПК. Кожний партнер СПК, в свою чергу, має відповідати вимогам з фінансового положення, правомочності та судових розглядів.
Конкурсні документи мають бути отримані за вказаною нижче адресою після сплати неповерненого збору у розмірі 200 ЄВРО (двісті євро), включаючи ПДВ, чи еквівалентної суми в Українських гривнях чи в Євро за курсом Національного Банку України на день платежу.
Платежі здійснюються прямим банківським переказом за наступними реквізитами:
Банк Отримувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Код банку (МФО): 351005
SWIFT: KHABUA2K
Банк-кореспондент для платежів в Євро: BNP Paribas SA, номер рахунку 07205696, SWIFT: BNPAFRPP
Отримувач: Комунальне підприємство «Кременчуцьке Тролейбусне Управління»
№ Р/р. для платежів в гривне (UAH): 2600 8368 5791 00
№ Р/р. для платежів в євро (EUR): 2600 8368 5791 00
На підставі отримання відповідного підтвердження про сплату неповерненого збору конкурсна документація може біти отримана в офісі Покупця за вказаною нижче адресою чи негайно відправлена кур’єрською поштою чи в електронному вигляді за адресою, вказаною в письмовому запиті, однак, без будь-якої відповідальності за її втрату чи доставку із запізненням. У випадку різниці між документацією в електронному виді та документацією на папері, переважає документація, отримана на папері.
Всі конкурсні заявки мають супроводжуватись забезпеченням заявки у розмірі 160,00 Євро чи еквіваленту у вільно конвертованій валюті.
Конкурсні заявки мають бути доставлені  за вказаною нижче адресою не пізніше 06.06.2017, 12:00 Київський час, коли заявки буду ть розкриті у присутності представників учасників конкурсу, що виявили бажання при цьому бути присутніми.
Журнал реєстрації потенціальних учасників конкурсу, що придбали конкурсну документацію, може бути наданий для ознайомлення за вказаною нижче адресою.
Майбутні учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також вивчити та придбати конкурсні документи за наступною адресою:

Покупець
Комунальне підприємство «Кременчуцьке Тролейбусне Управління»
Контактна особа:
Алєксєєв Олександр Олексійович, Головний інженер
Адреса:
вул. Київська, б. 69, Кременчук, Україна
Тел.:
+380(93)3567580
Факс:
+380(536)774911
E-mail:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Project name
Kremenchuk Trolleybus Project
Country
Ukraine
Business sector
Municipal and environmental infrastructure
Project ID
48235
Funding source
EBRD
Type of contract
Project goods, works and services
Type of notice
Invitation for tenders
Issue date
21.04.2017
Closing date
06.06.2017


Supply of low-floor 12m solo and 18m articulated trolleybuses and related services

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice Ref 8458-GPN-48235 for this project, which was published on the EBRD website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 11 November, 2016.

Communal Enterprise „Kremenchutske troleybusne upravlinnya“, hereinafter referred to as “the Purchaser”, intends to use part of the proceeds of a loan and an E5P grant from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the Kremenchuk Trolleybus Project.

The Purchaser now invites sealed tenders from eligible suppliers for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan and the grant:

Contract No. KPT-01, Supply of low-floor 12m solo and 18m articulated trolleybuses and related services, including:

  • 35 low-floor 12m trolleybuses;
  • 5 low-floor 18m articulated trolleybuses;
  • a set of mandatory spare parts and consumables, a set of workshop tools and equipment for maintenance and repair of trolleybuses;
  • Delivery conditions: DDP (Kremenchug). Delivery period is 16-50 weeks after receipt of advance payment.

One contract will be signed.


Tendering for the contract to be financed with the proceeds of a loan and grant from the Bank is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

(a)        Tenderers shall meet the eligibility requirements: no conflicts of interests, not having been declared ineligible by the Bank, compliance with requirements of tender documents for government owned entity if a tenderer is owned by the government, not having been excluded as a result of the Borrower’s country laws or by an act of compliance with UN Security Council resolution;
(b)        Tenderers shall not have a consistent history of contractual non-performance within the last 5 (five) years. All pending litigation shall in total not represent more than 10% of the Tenderer’s net worth;
(c)        The audited balance sheets for the last 3 years must demonstrate the soundness of tenderer financial position, showing long-term profitability.
(d)        The tenderer must have an average annual turnover as prime Supplier over the last 3 years of at least Euro 10 million equivalent.
(e)        The tenderer shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the production cash flow for the contract estimated as not less than Euro 4.0 million equivalent;
(f)        The tenderer must have successful experience in execution of the analogous deliveries of trolleybuses with similar models in a quantity not less than 140 low-floor 12m solo trolleybuses and 40 low-floor 18m articulated trolleybuses in the last 3 years;
(g)        Tenderer shall be capable of the fulfilment of commitments regarding maintenance, the repair and supply of spare parts, described in the tender documents;
(h)        In the case of a tenderer offering to supply goods under the Contract which the tenderer does not manufacture or otherwise produce, the tenderer has been duly authorised by the goods’ manufacturer to supply the goods in the Purchaser’s country;
(i)        Manufacturer of the proposed trolleybuses shall have at least 10 years of experience in manufacturing of 12m buses or trolleybuses of any model. If the manufacturer hast experience of at least 10 years in bus manufacturing only, its experience in manufacturing of trolleybuses shall be at least 3 years.
(j)        Manufacturer of trolleybuses proposed by the tenderer in its tender must have a certificate of quality management system (ISO 9000, or its equivalent).

Joint venture, consortium, or association (JVCA) shall satisfy the following minimum qualification criteria:

(a)        At least one partner of JVCA shall meet 60% of all the above referred qualification criteria on average annual turnover and financial resources.
(b)        Each partner of JVCA shall meet at least 20% of all the above referred qualification criteria on average annual turnover and financial resources.
(c)        JVCA shall meet in whole criteria for experience, as well as the eligibility and financial situation referred to above, the corresponding data, that defines the overall capacity of the JVCA, shall be specified for each partner. Each JVCA partner shall meet the requirements for historical financial performance, eligibility and trials.

Tender documents may be obtained from the Purchaser’s office at the address below upon payment of a non-refundable fee of 200 EUR (two hundred Euro), including VAT, or equivalent in Ukrainian Hryvnia or in US Dollars at the exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of payment.

Payment of a non-refundable fee is to be made by bank transfer to:

Beneficiary Bank: Public Joint Stock Company UkrSibbank, Ukraine

Bank code (MFO): 351005
SWIFT: KHABUA2K
Correspondent bank details for the payments in EUR: BNP Paribas SA, Paris, Account Number 07205696, SWIFT: BNPAFRPP

Beneficiary: Communal Enterprise „Kremenchutske troleybusne upravlinnya“

Acc.No. for payments in UAH: 2600 8368 5791 00
Acc.No. for payments in EUR: 2600 8368 5791 00

Upon receiving appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the tender documents may be collected from the Purchaser’s office at the address given below or the documents will be promptly dispatched by courier or by e-mail to the address, indicated in the written request, but no liability can be accepted for loss or late delivery. In the event of discrepancy between electronic and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender Security in the amount of EUR 160,000 or its equivalent in a convertible currency.

The tenders must be delivered to the address below on or before 06.06.2017, 12:00 Kiev time, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives choose to attend.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following address:

Purchaser:        Communal Enterprise „Kremenchutske troleybusne upravlinnya“

Contact person:        Mr Alexander Alekseyev, Chief Engineer
Address:        69 Kievskaya Street, Kremenchuk, Ukraine
Phone:        +380 (93) 3567580
Fax:        +380 (536) 774911
E-mail:        kremen.kty@ukr.net


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект        Проект Кременчугский Троллейбус
Страна        Украина
Сектор        Муниципальная и экологическая инфраструктура
№ проекта        48235
Источник
финансирования        EBRD
Тип договора        Закупка товаров, работ и услуг
Тип публикации        Приглашение к участию в конкурсе
Дата публикации        21.04.2017
Дата завершения        06.06.2017, 12:00 Киевское время


Приглашение к участию в конкурсе
Украина
КП «Кременчугское Троллейбусное Управление»
Проект Кременчугский Троллейбус

Поставка низкопольных 12 метровых однозвенных и 18 метровых
сочленённых троллейбусов и сопутствующих услуг

Настоящее приглашение к участию в конкурсе следует за Общим объявлением о закупках для данного проекта, опубликованного в разделе Планы Закупок на интернет сайте ЕБРР  (www.ebrd.com) 11 ноября 2016 г., №8458-GPN-48235.
Коммунальное предприятие «Кременчугское Троллейбусное Управление», нижеименуемое "Покупатель", намеревается использовать часть средств кредита и E5P гранта Европейского банка реконструкции и развития ("Банк") на покрытие расходов по Проекту «Кременчугский Троллейбус» ("далее Проект").
Настоящим Покупатель приглашает заинтересованных поставщиков представить запечатанные конкурсные заявки для участия в конкурсе по следующему договору, который будет финансироваться из части средств займа и гранта:
Контракт №KTP -01, Поставка низкопольных 12 метровых однозвенных и 18 метровых сочленённых троллейбусов и сопутствующих услуг, включая:
  • 35 низкопольных 12 метровых однозвенных троллейбусов;
  • 5 низкопольных 18 метровых сочленённых троллейбусов;
  • набор запасных частей и расходных материалов, оборудование для обслуживания и ремонта троллейбусов и сопутствующие услуги.
  • Условия поставки - DDP (Кременчуг). Срок поставки - 16-50 недель после получения авансового платежа.
Будет подписан один контракт.
Конкурсы по договорам, которые финансируются из средств кредита и гранта Банка, открыты для компаний из любой страны.
Для признания квалифицированными для присуждения договора, участники конкурса должны соответствовать следующим минимальным критериям:
(a)        Участник конкурса должен удовлетворять требованиям правомочности: отсутствие конфликта интересов, отсутствие признаков неправомочности для Банка, соответствие требованиям конкурсной документации к государственным организациям, если участник конкурса является государственным юридическим лицом, отсутствие неправомочности по законодательству страны Покупателя или на основании резолюции Совета Безопасности ООН.
(b)        Участник конкурса не должен иметь историю систематического неисполнения обязательств за последние 5 (пять) лет. Все текущие судебные разбирательства должны быть в сумме не более 10% чистой стоимости активов участника;
(c)        Балансовая отчетность за последние 3 года, прошедшая аудиторскую проверку, должна подтверждать надежность финансового положения участника торгов и его долгосрочную рентабельность;
(d)        участник конкурса должен иметь среднегодовой оборот в качестве генерального подрядчика за последние 3 года в объеме не менее чем 10 млн. евро в эквиваленте;
(e)        участник конкурса должен продемонстрировать, что он может получить или имеет в своем распоряжении ликвидные активы, незаложенную недвижимость, кредитные линии и иные финансовые средства, позволяющие ему обеспечить поток денежных средств для выполнения поставок по договору в сумме, составляющей не менее 4,0 млн. млн. евро в эквиваленте;
(f)        участник конкурса должен иметь опыт успешного выполнение схожих поставок троллейбусов аналогичных моделей в количестве не менее 140 ед. низкопольных 12 метровых однозвенных троллейбусов и не менее 40 низкопольных 18 метровых сочленённых троллейбусов  за последние 3 года;
(g)        участник конкурса должен быть способен к выполнению обязательств по техническому обслуживанию, ремонту и обеспечению запчастями, предусмотренных в конкурсных документах;
(h)        в случае участника конкурса, предлагающего поставить товары по Договору, которые этот участник не изготавливает или каким-либо образом не производит, данный участник конкурса был должным образом уполномочен производителем на поставку таких товаров в страну Покупателя;
(i)        Производитель троллейбусов должен иметь не менее 10 лет опыта производства 12м автобусов или троллейбусов любой модели. В случае наличия только опыта производства 12м автобусов не менее 10 лет, опыт производства троллейбусов должен составлять не менее 3 лет;
(j)        производитель троллейбусов, предлагаемых участником в конкурсной заявке, должен иметь сертификат управления качеством (ISO 9000 или эквивалент).
Совместного предприятие, консорциум или ассоциация (СПК) должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:
(a)        Как минимум один партнёр СПК должен соответствовать минимум 60% квалификационных критериев по среднегодовому обороту и доступным финансовым средствам, указанным выше.
(b)        Каждый партнёр СПК должен соответствовать минимум 20% квалификационных критериев по среднегодовому обороту и доступным финансовым средствам, указанным выше.
(c)        СПК должно в целом удовлетворять критериям по опыту поставок, а также правомочности и финансовым возможностям, указанным выше, в связи с чем по каждому партнёру должны быть представлены соответствующие данные, определяющие общие возможности СПК. Каждый партнёр СПК, в свою очередь, должен отвечать требованиям по финансовому положению, правомочности и судебным разбирательствам.
Конкурсные документы могут быть получены по указанному ниже адресу после уплаты невозвращаемого сбора в размере 200 EUR (двести евро), включая НДС, или эквивалентной суммы в Украинских гривнах или в Евро по курсу Национального Банка Украины на день платежа.
Платежи осуществляются прямым банковским переводом по следующим реквизитам:
Банк Получателя: Публичное акционерное товарищество «УкрСиббанк»
Код банка (МФО): 351005
SWIFT: KHABUA2K
Банк-корреспондент для платежей в EUR: BNP Paribas SA, Paris, Account Number 07205696, SWIFT: BNPAFRPP
Получатель: Коммунальное предприятие «Кременчугское Троллейбусное Управление»
№ Р/сч. для платежей в UAH: 2600 8368 5791 00
№ Р/сч. для платежей в EUR: 2600 8368 5791 00
На основании получения соответствующего подтверждения об оплате невозвращаемого сбора конкурсная документация может быть получена в офисе Покупателя по указанному ниже адресу или незамедлительно отправлена курьерской почтой или в электронном виде на адрес, указанный в письменном запросе, однако, без какой-либо ответственности за ее утерю или доставку с опозданием. В случае разницы между документацией в электронном виде и документацией на бумаге, преобладает документация полученная на бумаге.
Все конкурсные заявки должны сопровождаться обеспечением конкурсной заявки в размере EUR 160,000 или эквивалента в свободно конвертируемой валюте.
Конкурсные заявки должны быть доставлены по указанному ниже адресу не позднее 06.06.2017, 12:00 Киевское время, когда заявки будут вскрыты в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших при этом присутствовать.
Журнал регистрации потенциальных участников конкурса, купивших конкурсную документацию, может быть предоставлен для ознакомления по указанному ниже адресу.
Будущие участники тендера могут получить дополнительную информацию, а также изучить и приобрести конкурсные документы по следующему адресу:

Покупатель:
Коммунальное предприятие «Кременчугское Троллейбусное Управление»
Контактное лицо:
Алексеев Александр Алексеевич, Главный инженер
Адрес:
Ул. Киевская, д. 69, Кременчуг, Украина
Тел.:
+380 (93) 3567580
Факс:
+380 (536) 774911
E-mail:
kremen.kty@ukr.net