Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

19 °C
Положення

                                                                       

                                     

 

Положення

про департамент державної реєстрації виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі - Департамент) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Департамент державної реєстрації підзвітний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, підконтрольний міському голові та заступнику міського голови, якому підпорядкований Департамент згідно з розподілом повноважень.

1.3. У своїй діяльності департамент державної реєстрації керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. З питань організації і методики роботи у сфері державної реєстрації департамент враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

1.4. Департамент державної реєстрації є структурним підрозділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради без статусу юридичної особи, має бланк з власною назвою: «Департамент державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області».

 

2. Мета та завдання

 

2.1. Метою Департаменту є забезпечення в межах, визначених законодавством та цим Положенням, прав членів територіальної громади в сфері державної реєстрації шляхом надання населенню якісних, зручних, сучасних та доступних послуг.

2.2. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалiзацiї державної політики у сфері державної реєстрації, а саме:

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства.

 

 3. Функції та права Департаменту

 

3.1. Департамент у встановленому порядку:

3.1.1. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

3.1.2. Забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;

3.1.3. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3.1.4. Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

3.1.5. Забезпечує ведення та зберігання:

- реєстраційних справ, у тому числі переданих державними реєстраторами, які не перебувають у трудових відносинах з Кременчуцькою міською радою та проводять державну реєстрацію прав;

- облікових справ, які сформовані Департаментом під час проведення державної реєстрації прав;

3.1.6. Вносить пропозиції міському голові, виконавчому комітету Кременчуцької міської ради щодо удосконалення роботи суб’єкта державної реєстрації прав;

3.1.7. Забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3.1.8. Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

3.1.9. Забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

3.1.10. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3.1.11. Забезпечує формування і ведення реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3.1.12. Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

3.1.13. Готує проекти рішень Кременчуцької міської ради, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, розпоряджень Кременчуцького міського голови з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

3.1.14. Забезпечує відповідно до компетенції розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Кременчуцької міської ради, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

3.1.15. Інформує Кременчуцьку міську раду, міського голову та заступника міського голови, якому підпорядкований Департамент, про стан виконання завдань з державної реєстрації;

3.1.16. Представляє у встановленому порядку інтереси Департаменту в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

3.1.17. Сприяє висвітленню в засобах масової інформації, на веб-порталі Кременчуцької міської ради матеріалів щодо стану державної реєстрації;

3.1.18. Здійснює інші покладені на Департамент повноваження згідно з законодавством.

 

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Самостійно організовувати роботу відповідно до визначених вище функцій;

3.2.2. Одержувати безкоштовно в установленому порядку:

- від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав;

- від акредитованих суб'єктів та/або Центрів надання адміністративних послуг інформацію, оригінали документів, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій;

3.2.3. Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3.2.4. Інформувати міського голову та заступника міського голови, якому підпорядкований Департамент, у разі покладання на Департамент роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи Кременчуцької міської ради чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

3.2.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень;

3.2.6. Ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

3.2.7. Брати участь у засіданнях сесій Кременчуцької міської ради, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

 

4. Система взаємодії

 

4.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними Кременчуцькою міською радою, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 

5. Структура Департаменту

 

5.1. Структура Департаменту та штатний розпис затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників виконавчого комітету, затверджених міською радою.

5.2. Положення про Департамент затверджується рішенням міської ради.

5.2.1. Положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції керівників цих підрозділів затверджуються заступником міського голови, якому підпорядкований Департамент.

5.3. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, підпорядкований заступнику міського голови, якому підпорядкований Департамент згідно з розподілом повноважень.

5.4 На посаду директора, посадових осіб та працівників Департаменту призначаються особи, що відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам, визначених законодавством.

5.5. Працівники Департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.6. Посадові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

5.7. Директор, посадові особи та працівники Департаменту несуть персональну відповідальність за недотримання вимог законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,   «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», під час виконання покладених на них завдань та функцій, пов’язаних зі здійсненням державної реєстрації.

 

6. Керівництво Департаменту

 

6.1. Директор Департаменту:

6.1.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту і підвідомчими структурними підрозділами, представляє Департамент у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Департаменту перед міським головою та заступником міського голови, якому підпорядкований Департамент;

6.1.2. Організовує роботу Департаменту, підвідомчих структурних підрозділів;

6.1.3. Забезпечує виконання Департаментом Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, рішень сесій Кременчуцької міської ради, доручень міського голови та його заступників;

6.1.4. Звітує перед міським головою щодо виконання покладених на Департамент завдань та планів роботи;

6.1.5. Надає для затвердження міському голові проект штатного розпису Департаменту;

6.1.6. Розподіляє обов'язки між працівниками Департаменту;

6.1.7. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників департаменту;

6.1.8. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників департаменту;

6.1.9. Представляє інтереси виконавчого комітету та Департаменту в судах;

6.2. Директор Департаменту має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

6.3. Директора на час його відсутності заміщає заступник, що визначено його посадовою інструкцією.

 

7.Заключні положення

 

7.1. Міська рада за рахунок міського бюджету створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників та посадових осіб департаменту державної реєстрації, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

7.2. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог законодавства України; вивільнюваним працівникам гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.

7.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в разі необхідності відповідно до рішень міської ради.

 

 

Затверджено рішенням Кременчуцької міської ради від 21.02.2019 «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 23 грудня 2015 року «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання»