Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Положення про відділ
Додаток
до рішення Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області
від 25 листопада 2020 року

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ екологічної безпеки виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – Відділ) є уповноваженим виконавчим органом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у сфері охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Відділ є підзвітним та підконтрольним Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчому комітетові, підпорядкований міському голові та заступнику, який спрямовує, координує та контролює роботу відділу відповідно до розподілу повноважень.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, у т.ч. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу» та Водним кодексом України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, а також цим Положенням.

1.4. Положення про Відділ затверджується міською радою.

1.5. На посади начальника та головних спеціалістів Відділу призначаються особи, які мають вищу освіту, необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або у державній службі чи в інших сферах за фахом. Усі працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

ІІ. МЕТА ТА завдання ВІДДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

2.1. Основною метою діяльності Відділу є здійснення виконавчих функцій і повноважень у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування.

2.2. Завданнями Відділу є координація діяльності в сфері охорони навколишнього природного середовища підприємств, установ і організацій, розташованих на території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу, який складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське, Мала Кохнівка, незалежно від форми власності і підпорядкування, а також забезпечення ефективної діяльності горизонтальних та вертикальних структур управління в сфері охорони навколишнього природного середовища, організація виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, координація в масштабах міста роботи зі зменшення техногенного впливу на природне середовище.

2.3. Відділ взаємодіє в процесі  виконання покладених на нього завдань із органами виконавчої влади, депутатами, постійними депутатськими комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, місцевою прокуратурою, територіальними органами Державної екологічної інспекції України, Дерпродспоживслужби України та лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я України, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян і засобами масової інформації.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1. Забезпечує організацію виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, вищих органів державної влади і управління з питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

3.2. Готує, розробляє і подає на затвердження міської ради проєкти міських програм охорони довкілля, бере участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони навколишнього середовища.

3.3. Організовує виконання місцевих екологічних програм, вносить пропозиції при формуванні прогнозу соціального та економічного розвитку територіальної громади в межах територій  м. Кременчука та Потоківського старостинського округу, який складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське, Мала Кохнівка.

3.4. У межах своєї компетенції проводить розробку та погодження нормативно- правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету) з питань охорони довкілля.

3.5. Погоджує питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

3.6. Розробляє проєкт розподілу надходжень за рахунок екологічних податків та використовує міський фонд охорони навколишнього природного середовища відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міського бюджету.

3.7. Розглядає та вносить пропозиції щодо погодження поточних і перспективних планів підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів у рамках надання адміністративної послуги.

3.8. Розглядає і вносить пропозиції щодо погодження заяви про наміри розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» робочого проєкту в рамках надання адміністративної послуги.

3.9. Координує діяльність спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища, підприємств, установ і організацій, розташованих в межах території Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, незалежно від їх форми власності і підпорядкування.

3.10. Координує діяльність та в порядку, встановленому законодавством України, контролює дотримання природоохоронного законодавства підприємствами, установами і організаціями.

3.11. Здійснює контроль виконання природоохоронних заходів підприємствами, установами і організаціями в межах території Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, які мають джерела забруднення довкілля.

3.12. Здійснює зв’язки з громадськими природоохоронними організаціями та екологічними об’єднаннями.

3.13. Готує і подає на затвердження пропозиції щодо організації за необхідності проведення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.

3.14. Готує договори в межах реалізації природоохоронних заходів екологічних програм в межах території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу.

3.15. Забезпечує систематичне інформування громадськості через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища та природоохоронну діяльність.

3.16. Організовує навчально-просвітницьку діяльність з метою пропаганди екологічних знань, спрямовану на підвищення екологічної свідомості населення, вироблення і підвищення відповідальності за забруднення навколишнього природного середовища, організовує проведення різноманітних науково-практичних, просвітницьких, виховних заходів з природоохоронної тематики. 

3.17. Організовує співпрацю з відповідними природоохоронними підрозділами рад міст України, бере участь у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища, вивчає, узагальнює і поширює досвід природоохоронної роботи, взаємодіє з центром науково-технічної інформації, науково-проєктними організаціями.

3.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів обласної та міської рад, запити на отримання публічної інформації щодо екологічних питань та забруднення довкілля, звернення громадян міста у розрізі питань «Екологія та природні ресурси», що належать до компетенції відділу.

3.19. Сприяє розвитку та функціонуванню територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

3.20. Готує і виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

3.21. Готує та надає пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

3.22. У межах своєї компетенції та відповідно до рішень міської ради і розпоряджень міського голови бере участь у розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій.

3.23. Сприяє впровадженню регіонального екологічного моніторингу.

3.24. Організовує та здійснює оперативне управління екологічною ситуацією з використанням економічних та правових механізмів впливу:

-   формування плану заходів і кошторису екологічних програм;

-   участь у комісійних перевірках та обстеженнях природоохоронної діяльності об’єктів у межах території Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

-   підготовка рішень міської ради та її виконавчого комітету за поданням державних контролюючих органів щодо припинення діяльності підприємств і організацій в разі порушення природоохоронного законодавства.

3.25. Бере участь в обстеженні зелених насаджень за скаргами або клопотаннями від населення та організацій, розглядає та візує акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

3.26. Розглядає і вносить пропозиції щодо погодження «Інструкції по поводженню з відходами» згідно зі зверненнями підприємств міста в рамках надання адміністративної послуги.

3.27. Координує діяльність у сфері поводження з відходами суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу, в межах компетенції здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з відходами, розглядає і вносить пропозиції раді щодо:

- надання згоди на розміщення місць чи об'єктів для зберігання та  захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;

- визначення території для подальшого розміщення відходів відповідно до вимог законодавства.

 

Для досягнення мети своєї діяльності Відділ має право:

-   безкоштовно одержувати будь-яку інформацію з питань забруднення навколишнього природного середовища на території Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

-   для вирішення екологічних проблем готувати відповідні документи для  залучення виконавчим комітетом міської ради у встановленому порядку, в тому числі на договірних умовах, науково-дослідних, проєктно-конструкторських організацій, наукових установ, а також окремих фахівців для проведення експертних робіт та перевірок;

-   брати участь у спільних перевірках і виїзних обстеженнях та за їх результатами готувати звернення виконавчого комітету міської ради з інформацією про виявлені факти порушень природоохоронного законодавства уповноважені територіальні і центральні державні органи виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів для подальшого здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства і встановлення фактів його порушення;

-   брати участь у роботі комісій із приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення.

 

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

4.1. Відділ складається з начальника Відділу, головних спеціалістів, які призначаються і звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в своїй роботі безпосередньо підпорядкований першому заступникові міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

V. КЕРІВНИЦТВО
ВІДДІЛОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї міським головою згідно з законодавством України.

5.2. Начальник Відділу:

-   здійснює керівництво діяльністю Відділу;

-   несе персональну відповідальність  за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень;

-   здійснює контроль за виконанням рішень Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що належать до компетенції Відділу;

-   готує у встановлені законодавством строки інформацію на запити та звернення депутатів, запити на отримання публічної інформації;

-   складає план роботи Відділу, розподіляє функціональні обов’язки між працівниками Відділу та контролює їх роботу;

-   забезпечує дотримання фінансової та трудової дисципліни, охорону комунального майна.

-   видає окремі доручення працівникам Відділу щодо реалізації  завдань, покладених на Відділ, та контролює їх виконання;

-   представляє без доручення Відділ у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами;

-   розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників;

-   має право безперешкодно заходити на території підприємств, організацій та установ, що знаходяться в межах території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу, який складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське, Мала Кохнівка, для вирішення питань екологічної безпеки.

5.3. Працівники Відділу діють у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ВІДДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 

6.1. Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно з законодавством України.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Відділ екологічної безпеки не є юридичною особою.

7.2. Відділ екологічної безпеки має свій бланк.

7.3. Ліквідацію, реорганізацію, перейменування Відділу проводить Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області за поданням міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

7.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

7.5. Місцезнаходження відділу екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області: площа Перемоги, 2, м. Кременчук, 39600.