Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

13 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Положення про відділ

Додаток до рішення міської ради

від 27 квітня 2016 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ екологічної безпеки виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – Відділ) є уповноваженим виконавчим органом Кременчуцької міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Відділ утворюється міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.  Є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Кременчуцької міської ради, міському голові та безпосередньо першому заступникові міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, у т.ч. Законом України «про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009, міжнародного стандарту ISO 9001:2008, іншими нормативними актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, а також цим Положенням.

1.4. Положення про Відділ затверджується міською радою.

1.5. На посади начальника та головних спеціалістів Відділу призначаються особи, які мають вищу освіту, необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або у державній службі чи в інших сферах за фахом. Усі працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.7. Кременчуцька міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

ІІ. МЕТА ТА завдання ВІДДІЛУ

 

2.1. Основною метою діяльності Відділу є здійснення виконавчих функцій і повноважень у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування.

2.2. Завданнями Відділу є координація діяльності в сфері охорони навколишнього природного середовища підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста Кременчука незалежно від форми власності і підпорядкування, а також забезпечення ефективної діяльності горизонтальних та вертикальних структур управління в сфері охорони навколишнього природного середовища, організація виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, координація в масштабах міста роботи по зменшенню техногенного впливу на природне середовище.

2.3. Відділ взаємодіє в процесі  виконання покладених на нього завдань із органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, прокуратурою міста Кременчука, державною екологічною інспекцією у Полтавській області, органами Держсанепідслужби на місцях, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, із засобами масової інформації.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1. Забезпечує організацію виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, вищих органів державної влади і управління з питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

3.2. Готує, розробляє і подає на затвердження міської ради проекти міських програм охорони довкілля, бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм охорони навколишнього середовища.

3.3. Організує виконання місцевих екологічних програм, вносить пропозиції при формуванні прогнозу соціально-економічного розвитку міста.

3.4. В межах своєї компетенції проводить розробку та погодження нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету) з питань охорони довкілля.

3.5. Погоджує питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

3.6. Розробляє проект розподілу надходжень за рахунок екологічних податків та використовує міський фонд охорони навколишнього природного середовища відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міського бюджету.

3.7. Розглядає і вносить пропозиції щодо погодження поточних та перспективних планів підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів.

3.8. Розглядає і вносить пропозиції щодо погодження заяви про наміри розділу ОВНС (оцінка впливу об’єкту на навколишнє середовище) у складі проектної документації.

3.9. Координує діяльність спеціально уповноважених державних органів в галузі охорони природи, підприємств, установ і організацій, розташованих на території м. Кременчука незалежно від форми власності і підпорядкування.

3.10. Координує діяльність та, в порядку, встановленому законодавством України, контролює дотримання природоохоронного законодавства підприємствами, установами і організаціями міста.

3.11. Здійснює контроль виконання природоохоронних заходів підприємствами, установами і організаціями міста, які мають джерела забруднення довкілля.

3.12. Готує пропозиції з організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні.

3.13. Готує і подає на затвердження пропозиції щодо організації в разі необхідності проведення екологічної експертизи та екологічного аудиту.

3.14. Готує договори в межах реалізації природоохоронних заходів екологічних програм міста Кременчука.

3.15. Забезпечує систематичне інформування громадськості через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища та природоохоронну діяльність.

3.16. Організує навчально-просвітницьку діяльність, з метою пропаганди екологічних знань, спрямовану на підвищення екологічної свідомості населення, вироблення і підвищення відповідальності за забруднення навколишнього природного середовища, організовує проведення різноманітних науково-практичних, просвітницьких, виховних заходів з природоохоронної тематики.  

3.17. Організовує співпрацю з відповідними природоохоронними підрозділами рад міст України, бере участь у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища, вивчає, узагальнює і поширює досвід природоохоронної роботи, взаємодіє з центром науково-технічної інформації, науково-проектними організаціями.

3.18. Здійснює зв’язки з громадськими природоохоронними організаціями та екологічними об’єднаннями.

3.19. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів міської ради, звернення громадян міста з питань, що належать до компетенції відділу.

3.20. Сприяє розвитку та функціонуванню територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

3.21. Координує діяльність у сфері поводження з відходами, розглядає і вносить пропозиції щодо погодження «Інструкції по поводженню з відходами» та вносить пропозиції міській раді щодо надання дозволів на:

-        відведення на території міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення виробничих, побутових та інших відходів;

-        будівництво або реконструкцію об’єктів поводження з відходами.

3.22. В межах своєї компетенції та відповідно до рішень міської ради та розпоряджень міського голови приймає участь у розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих.

3.23. Сприяє впровадженню регіонального екологічного моніторингу.

3.24. Організує та здійснює оперативне управління екологічною ситуацією з використанням економічних та правових механізмів впливу:

-        формування плану заходів та кошторису екологічних програм;

-        участь у комісійних перевірках природоохоронної діяльності об’єктів на території міста;

-        підготовка рішень міської ради та її виконавчого комітету за поданням державних контролюючих органів щодо припинення діяльності підприємств та організацій в разі порушення природоохоронного законодавства.

3.25. Приймає участь в обстеженні зелених насаджень по скаргах або клопотаннях від населення та організацій міста, розглядає та візує акти про знесення дерев.

3.26. Взаємодіє з державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, організаціями всіх форм власності, засобами масової інформації.

3.27. Відділ здійснює оперативне виконання прийнятих вищим керівництвом рішень щодо розроблення, впровадження та чіткого функціонування системи управління якістю, бере участь у семінарах з вивчення стандартів ISO 9001:2008, забезпечує поширення інформації з питань впровадження СУЯ серед підпорядкованого персоналу, впровадження та виконання інструкцій та процедур СУЯ та зворотної комунікації з замовником.

3.28. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ має право:

-        безкоштовно одержувати будь-яку інформацію з питань забруднення навколишнього природного середовища на території м. Кременчука;

-        приймати участь у складанні актів перевірок та обстежень, виявлені факти порушень природоохоронного законодавства направляти відповідним органам для  розгляду та вжиття заходів;

-        для вирішення екологічних проблем залучати у встановленому порядку, в тому числі на договірних умовах, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, наукові установи, а також окремих фахівців для проведення експертних робіт та перевірок;

-        брати участь у роботі комісій із приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення.

 

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

4.1. Відділ складається із начальника Відділу, головних спеціалістів, які призначаються і звільняються з посади розпорядженням міського голови, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Відділ екологічної безпеки в своїй роботі безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови.

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї міським головою, згідно з чинним законодавством України.

5.2. Начальник Відділу:

-        здійснює керівництво діяльністю Відділу;

-        несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень;

-        здійснює контроль за виконанням рішень Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що належать до компетенції Відділу;

-        готує у встановлені законодавством строки інформацію на запити та звернення депутатів;

-        складає план роботи Відділу, розподіляє функціональні обов’язки між працівниками Відділу та контролює їх роботу;

-        забезпечує дотримання фінансової та трудової дисципліни, охорону комунального майна.

-        видає окремі доручення працівникам Відділу щодо реалізації  завдань покладених на Відділ та контролює їх виконання;

-        представляє, без доручення, Відділ у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

-        розробляє Положення про Відділ та посадові інструкції працівників;

-        має право безперешкодно заходити на території підприємств, організацій та установ для вирішення питань екологічної безпеки.

5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

 

6.1. Посадові особи Відділу несуть відповідальність за виконання своїх службових обов’язків, шанобливо ставляться до громадян, керівників та співробітників, дотримуються високої культури спілкування, не допускають дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, ії виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Ліквідація, реорганізація, перейменування Відділу здійснюється за рішенням міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.