Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

5 °C
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань внутрішньої політики

апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Полтавської області

 

 1. Загальні  положення
 1. Відділ з питань внутрішньої політики (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – Апарат), що утворюється міським головою. Відділ підпорядковується керівнику Апарату.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської та обласної рад, виконавчого комітету міської ради та Положенням про Відділ.
 3. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями та формуваннями, релігійними громадами, політичними партіями, правоохоронними органами та має право залучати їх керівників (за згодою) до розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Відділу.
 4. Відділ має право одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій та посадових осіб інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

 

      2. Мета  та  завдання  відділу

 1. Аналіз суспільно-політичних процесів у місті та прогнозування їх розвитку.
 2. Сприяння налагодженню взаємодії і співпраці між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями і формуваннями, релігійними громадами і політичними партіями з метою забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації в місті.
 3. Забезпечення взаємодії між органами місцевого самоврядування та державними правоохоронними органами, військовими частинами 3059 Національної гвардії України та А-1546 з метою забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації місті при проведенні загальноміських масових заходів та з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю в місті.
 4. Впровадження та інформаційне забезпечення завдань державної внутрішньої політики в місті Кременчуці.
 5. Проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
 6. Поточне та оперативне інформування державних органів вищого рівня про стан суспільно-політичної ситуації в місті.
 7. Сприяння участі представників територіальної громади міста Кременчука в місцевому самоврядуванні шляхом впровадження громадського бюджету та реалізації інших партисипативних (учасницьких) практик.
 8. Забезпечення заходів з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством України.

 

      3. Функції  відділу відповідно  до  завдань  та  повноважень

 1. Здійснення моніторингу Інтернет-ресурсів та аналіз засобів масової інформації стосовно виявлення інформації, що може негативно впливати на стабільність суспільно-політичної ситуації в місті.
 2. Збір інформації про місцеві громадські організації та формування, релігійні громади та політичні партії, вивчення їх діяльності.
 3. Здійснення взаємодії з громадськими організаціями та формуваннями, релігійними громадами та політичними партіями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних та інших інтересів з урахуванням державної та місцевої політики.
 4. Вивчення суспільно-політичних настроїв громади міста. Аналіз та узагальнення громадської думки та реагування представників різних верств населення на актуальні питання суспільно-політичного життя.
 5. Участь у проведенні державних та публічних заходів суспільно-політичного змісту, залучення до участі в них представників інститутів громадянського суспільства.
 6. Здійснення моніторингу проведення мирних акцій та участь у відповідних масових заходах (збори, громадські слухання, мітинги, маніфестації, демонстрації), що належать до компетенції Відділу.
 7. Моніторинг виборчого процесу в місті Кременчуці щодо дотримання вимог Закону України «Про місцеві вибори».
 8. Взаємодія з державними правоохоронними органами,     військовими частинами 3059 Національної гвардії України та А-1546 і громадськими формуваннями щодо забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації в місті при проведенні загальноміських масових заходів.
 9. Розгляд звернень громадян, установ, інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних громад, асоціацій та політичних партій) в рамках компетенції Відділу, а також підготовка відповідних довідок та відповідей по ним.
 10. Узагальнення інформації про найважливіші події суспільно-політичного життя міста.
 11. Забезпечення інформування державних органів вищого рівня з питань, що належать до компетенції Відділу.
 12. Участь у нарадах, семінарах, зборах, засіданнях колегій, комісій, робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу.
 13. Підготовка проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших службових документів з питань, що належать до компетенції Відділу.
 14. Надання консультативної допомоги структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради з питань формування та реалізації внутрішньої політики держави в місті.
 15. Методична підтримка і проведення спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку міста.
 16. Сприяння розробці та реалізації проектів, спрямованих на співпрацю представників територіальної громади міста Кременчука з органами місцевого самоврядування.
 17. Забезпечення сприятливих умов для участі представників територіальної громади міста Кременчука в місцевому самоврядуванні шляхом реалізації громадського бюджету міста Кременчука та інших партисипативних практик.
 18. Контроль та координація процесів подання, аналізу, голосування, визначення переможців та виконання проектних пропозицій, поданих авторами до громадського бюджету міста Кременчука.
 19. Інформування представників міської територіальної громади про умови впровадження громадського бюджету міста Кременчука в рамках інформаційних і просвітницьких кампаній.
 20. Сприяння організаційно-технічному забезпеченню реалізації громадського бюджету міста Кременчука, проведенню опитувань, соціологічних досліджень, громадських обговорень.
 21. Проведення консультацій з представниками територіальної громади міста Кременчука щодо реалізації громадського бюджету.
 22. Підготовка пропозицій щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив у місті.

 

    4. Структура  відділу

 1. Структура Відділу та загальна чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку розпорядженням міського голови.
 2. Структура та штатний розпис Відділу може змінюватись в залежності від обсягів завдань, визначених законодавством, в межах граничної чисельності та фонду оплати праці.
 3. До складу Відділу входить Сектор підтримки партисипативних практик.
 4. Права, обов’язки та відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються міським головою.
 5. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 6. Працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у встановленому порядку за поданням начальника Відділу за погодженням керівника Апарату.

 

​​​​​​​      5. Керівництво  відділом

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням керівника Апарату згідно з вимогами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 2. Начальник Відділу: здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій; погоджує з керівником Апарату посадові інструкції працівників Відділу; скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 3. На час відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) виконання його обов’язків покладається на одного з працівників Відділу.
 4. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

​​​​​​​     6. Заключні  положення

         Діяльність Відділу припиняється або реорганізовується за розпорядженням міського голови відповідно до законодавства.

        Зміни та доповнення в Положення про Відділ вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.