Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

2 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПИТАНЬ АТО
Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент соціального захисту населення

та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

 

І. Загальні положення

 

  1.  Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – департамент, для фінансових операцій – ДСЗН та ПАТО) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області. Департамент утворюється міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення. Є підзвітним і підконтрольним Кременчуцькій міській раді Полтавської області, підпорядковується виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, міському голові, профільному заступнику міського голови, відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.4. Департамент є неприбутковою організацією, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету, видатки на його утримання затверджуються міською радою.

Доходи (прибутки) департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання департаменту, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів департаменту, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Структура і гранична чисельність департаменту складаються за рекомендаціями Міністерства соціальної політики України і затверджуються міською радою за поданням директора департаменту.

Штатний розпис департаменту затверджується профільним заступником міського голови.

1.5. Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів міського бюджету та розпорядником коштів обласного та державного бюджетів і здійснює фінансування, пов’язані з утриманням підпорядкованих установ.

          1.6. Департамент здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде встановлену статистичну звітність.

1.7. До структури департаменту входять: 2 територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з правами юридичної особи; Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з правами юридичної особи та 2 управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з правами юридичної особи.

1.8. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення департаменту його активи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

ІІ. Основні завдання департаменту

 

2. Департамент виконує наступні завдання:

2.1. Забезпечення на території міста Кременчука реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці,  пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення, в тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

2.2. Забезпечення своєчасного та належного соціального супроводу учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

2.3.Забезпечення взаємодії між різними підрозділами державної влади та місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності, фізичними та юридичними особами в питанні інформаційної,  роз’яснювальної, матеріальної та психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам.

2.4. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та охорону праці, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення.

2.5. Організація формування та забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів, пов’язаних з охороною праці, передбачених у програмах соціально-економічного і культурного розвитку міста.

2.6. Вдосконалення  форм соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

2.7. Виконання разом з відповідними органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами та установами міста комплексних програм вирішення проблем осіб з інвалідністю та інших соціальних програм.

2.8. Всебічний розвиток надомних форм обслуговування непрацездатних та одиноких престарілих громадян, здійснення контролю за наданням послуг із соціального захисту населення територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста.

 

ІІІ. Основні функції департаменту

 

3. Департамент в процесі виконання покладених на нього завдань:

3.1. Взаємодіє з відділами, управліннями, та іншими виконавчими органами Кременчуцької міської ради Полтавської області, постійними комісіями Кременчуцької міської ради Полтавської області, а також з підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

3.2. Здійснює моніторинг у сфері праці, зайнятості, загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення; аналізує та прогнозує розвиток процесів у соціально-трудовій сфері відповідної території.

3.3. На засадах соціального партнерства бере участь  у проведенні переговорів і укладенні угоди між місцевими органами виконавчої влади, обєднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими трудовими колективами.

3.4. Аналізує стан роботи щодо укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); проводить повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них.

3.5. Вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста; бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію довготермінової державної політики щодо розвитку трудового потенціалу; бере участь у розробці пропозиції щодо поліпшення збалансованості трудових ресурсів та потреби в них; організовує розроблення та подання на розгляд міської ради перспективних та поточних програм з питань, що належать до його компетенції.

3.6. Бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

3.7. Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць на їх відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці на підприємствах, в установах та організаціях міста.

3.8. Здійснює вивчення та моніторинг дотримання законодавства України з питань охорони праці на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

3.9. Здійснює контроль та моніторинг  з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту населення.

3.10. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності.

3.11. Сприяє профілактиці травматизму невиробничого характеру; організовує розроблення регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також програм (заходів) щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру та контроль за їх виконанням.

3.12. Бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах відповідно до законодавства; бере участь в проведенні розслідування та аналізу нещасних випадків невиробничого характеру.

3.13. Здійснює контроль за призначенням, перерахунком та виплатою пенсій органами Пенсійного фонду України.

3.14. Сприяє інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, полегшенню їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, їх працевлаштуванню, створенню для них виробництв, цехів, дільниць і робочих місць; бере участь у розробленні пропозицій щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених для використання праці осіб з інвалідністю.

3.15. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, вживає заходів до створення спеціалізованих служб з надання соціальних та інших послуг цим громадянам, вносить до міської ради пропозиції щодо створення мережі реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів для соціального обслуговування цієї категорії громадян.

3.16. Проводить роботу, пов’язану з розвитком та зміцненням мережі територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), закладів соціального обслуговування населення, сприяє розвиткові їх підсобних господарств і лікувально-виробничих, трудових майстерень (цехів, дільниць тощо) та кооперації з виробничими підприємствами.

3.17. Координує та контролює надання установлених пільг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, сім’ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім’ям, іншим громадянам; координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань; розробляє та вносить відповідні пропозиції.

3.18. Координує та контролює надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

3.19. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам та їх об’єднанням у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам. Організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги.

3.20. Надає практичну та організаційно-методичну допомогу відповідним відділам, управлінням та іншим виконавчим органам Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.21. Проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників департаменту та підпорядкованих установ.

3.22. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх обєднань; вживає заходів до усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян.

3.23. Забезпечує через засоби масової інформації висвітлення нормативно-правових актів про працю, охорону праці, зайнятість населення, пенсійне забезпечення, соціальний захист та надання соціальних послуг.

3.24. Здійснює функції управління майном, яке обліковується на балансі установи та належить їй на праві оперативного управління.

3.25. Забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів одиноких громадян.

3.26. Надає методичну допомогу з питань охорони праці підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності та приватним особам.

3.27. Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.28. Виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

ІV. Права департаменту

 

4. Департамент має право:

4.1. Подавати міському голові пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, у разі систематичного порушення законодавства у сфері соціального захисту.

4.2.  Подавати у разі потреби міській раді пропозиції щодо поліпшення ситуації в соціально-трудовій сфері міста.

4.3. Залучати спеціалістів відділів, управлінь та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Полтавської області, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції департаменту.

4.4. Одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, та інших виконавчих органів Кременчуцької міської ради Полтавської області, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань.

4.5. Скликати в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Вивчати стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об’єктах, надавати керівникам об’єктів, що вивчаються, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

4.7. Рекомендувати посадовим особам відстороняти від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують вимоги нормативно-правових актів про охорону праці.

 4.8. Подавати органам державного нагляду за охороною праці пропозиції про притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ та організацій, які не дотримуються вимог нормативних актів про охорону праці.

4.9. Подавати виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції департаменту.

4.10. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.

4.11. Координувати та контролювати роботу територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, здійснювати організаційно-методичне забезпечення їх діяльності в межах, передбачених  законодавством.

V. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням із профільним заступником міського голови.

5.2. Заступники директора департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням директора департаменту, погодженим із профільним заступником міського голови.

5.3. Директор департаменту:

– здійснює керівництво діяльністю  департаменту, забезпечує виконання покладених на департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора департаменту, керівників його структурних підрозділів;

– призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту;

– затверджує структуру та штатний розпис територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в межах штатної чисельності, затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області;

– готує подання міському голові щодо призначення начальників управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та їх заступників, директорів територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за погодженням із профільним заступником міського голови;

– затверджує структуру та штатний розпис управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за погодженням із профільним заступником міського голови;

– заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників департаменту, керівників та відповідальних працівників структурних підрозділів департаменту;

– подає на затвердження міському голові проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників департаменту;

– розглядає клопотання та вносить пропозиції щодо нагородження кращих працівників сфери соціального захисту міста державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

–  відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису фінансових документів;

– готує і вносить на затвердження міської ради Положення про департамент, зміни та доповнення до нього;

– надає допомогу відділам, управлінням, та іншим виконавчим органам Кременчуцької міської ради Полтавської області у вирішенні питань, які належать до компетенції департаменту.

– надає допомогу відділам, управлінням та іншим виконавчим органам Кременчуцької міської ради Полтавської області у вирішенні питань, які належать до компетенції департаменту.

 5.4. Накази директора департаменту, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути оскаржені міським головою або в судовому порядку.

5.5. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, можуть створюватися колегії, склад яких затверджується міським головою за поданням директора департаменту. Рішення колегії впроваджується в життя наказом директора департаменту.

5.6. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку соціального забезпечення населення і соціального захисту незахищених верств населення, а також для вирішення окремих внутрішніх питань в департаменті можуть створюватися наукові ради і комісії, склад яких та положення про них затверджуються директором департаменту.